.

ประกาศเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2560  NEW!!!

>> ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ 8 

>> ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ 11

>> ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ 13

>> ประกาศซ่อมแซมลูกรังสู่ไรนา หมู่ 11

>>ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 16

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายที่ 1

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายที่ 2

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายที่ 3

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 15

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 17

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. หมู่ 10

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 13

>> ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายที่ 1 หมู่ 6

<<กลับ