ลักษณะที่ตั้งของ อบต.รามราช

ตำบลรามราชตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนน หมายเลข 212 ระยะทาง 30 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอท่าอุเทน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ตั้งอยู่ที่ 65 หมู่ที่ 12 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื้อที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประมาณ 46 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งกว้าง มีความลาดเอียงและเนินเขาเป็นบางส่วนมีป่าไม้เบญจพรรณสลับทุ่งนามีลำห้วยสำคัญ คือห้วยบ่อน้อย ห้วยถ้ำแฮด ห้วยบุเค ห้วยไร่ และอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยคำเฮือ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อ่างเก็บน้ำห้วยวังตอ

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

ลักษณะของดิน
ทรัพยากรดินส่วนใหญ่จะเป็นดินผสมลูกรังคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 60ของพื้นที่ ที่เหลือจะเป็นดินร่วนปนทรายและ ดินเหนียว