OTOP

ประวัติความเป็นมา

ตำบลรามราช ท้าวบัวผู้เป็นเจ้าเมือง ได้นำพรรคพวกออกตระเวนจับช้างป่าเพื่อนำมาใช้งาน จึงได้พบพื้นที่บริเวณหนองน้ำขุ่นหรือบุ่งเค็ม มีทำเลดี อุดมสมบูรณ์ ด้วยแหล่งน้ำและป่าไม้ จึงนำราษฎรมาสร้างเมืองใหม่ ใช้ชื่อเมืองว่า “เมืองลำ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองรามราช” เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านรามราช หมู่ 2 บ้านรามราช หมู่ 3 บ้านแพง หมู่ 4 บ้านโพนค้อ หมู่ 5 บ้านหนองไฮ หมู่ 6 บ้านโนนก่อ หมู่ 7 บ้านสะพัง หมู่ 8 บ้านโพนแดงน้อย หมู่ 9 บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ 10 บ้านบะหว้า หมู่ 11 บ้านบุ่ง หมู่ 12 บ้านหินแฮ่ หมู่ 13 บ้านม่วงไข่ หมู่ 14 บ้านรามราช หมู่ 15 บ้านหนองบาก หมู่ 16 เนินบ่อทอง หมู่ 17 บ้านรามราช

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 48,808 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีลำห้วยคูณ ลำห้วยชัน เป็นห้วยสายหลักไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาทราย และ ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เววินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ จักสาน ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,400 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 18 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลรามราชตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม ประมาณ 19 กม. และห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน ประมาณ 21 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้า