สำนักปลัด

บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นางฑิฆัมพร   คนใจบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดอกสร้อย   คำแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป)

จ.อ.นันทวัฒน์   อุดมนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไมตรี   ภูชุม
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นางสาวกนกกาญจน์   อุคำ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวรุจน์   ศศิภานนท์
พนักงานขับรถ

นายอนุวัฒน์   นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางกรรณิกา   นิวงษา
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ

นางชนัญญา   นิวงษา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย   จันทร์แดง
นักการภารโรง


ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชาย   จันทร์แดง
ยาม

นายอภิลักษ์   แก้วนิวงศ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายวัชรินทร์   ชนะพจน์
พนักงานขับรถขยะ