วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น พิชิตความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สุขภาพดีถ้วนหน้า ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 1.ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการดำรงเศรษฐกิจแบบพอเพียง

2.เร่งพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนในตำบลรามราช

3.การป้องกันการระบาดของโรคระบาดต่างๆในพื้นที่

4.เร่งพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล

5.บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.เฝ้าระวังการทะลักของยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้าน

7.พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรให้ทันต่อการให้บริการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

4.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์

6.ประชาชนได้รับการศึกษา เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมและการกีฬา

7.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

8.ประชาชนมีงานทำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

9.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

10.ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น