ประวัติความเป็นมา

ชาวตำบลรามราชบรรพชนเดิมเป็นชนชาติลาว เผ่าภูไทมีถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองเชียงฮม เป็นเมืองทางตอนใต้ของเมืองเวียงจันทร์ ได้อพยพย้ายถิ่นฐานข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ในเมืองนครพนม โดยมีท้าวบัวและชาวบ้านประมาณ ๑๕๐ ครอบครัว มาสร้างเมืองลำในราว พ.ศ.๒๓๗๘ และท้าวบัวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง   ขึ้นตรงต่อเมืองนครพนมต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้จัดหัวเมืองแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตั้งเป็นมณฑลเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาล แต่งตั้งข้าหลวงต่างพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑล กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้เปลี่ยนชื่อเดิมจากเมืองลำเป็นเมืองรามราช

ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๕๐ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งหัวเมืองทั้งหมดเป็น อำเภอ และตำบล    และได้ประกาศให้อำเภอท่าอุเทน และยุบเมืองรามราชเป็นตำบลรามราช โดยมี นายกลม นิวงษา เป็นกำนันตำบลคนแรก

ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้จัดตั้งสภาตำบลรามราช โดยมี นายคำใบ ภูชุม ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต.รามราช คนแรก ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาตำบลรามราชเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีเขตปกครองจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลรามราชได้ยกฐานะจาก อบต.ขนาดเล็กเป็น อบต. ขนาดกลางเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน