ปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นายอนุวัชร   อวิโรธน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นางสาวศิริมาศ   นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช