ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นายทรงศิลป์ ชนะพจน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นายวิชัย   ภูชุม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

        

นายอนุวัชร  อวิโรธน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช