ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นายพิจิตร   นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นายฐิติกร   นิวงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นายประสาท   ชนะพจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

นายแก่นจันทร์   นันตะโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช