กองช่าง

นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง

นายช่างโยธา


นายวรพงษ์   รามพันซะ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอนุสรณ์  บรรเซาว์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวรวุฒิ   วงศ์พันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า