กองคลัง


ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)


นางระพีพร   นิวงษา
นักวิชาการเงินและบัญชี


ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ว่าง

นักวิชาการพัสดุ


นางสาวกมลลักษณ์  นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิษณุกรณ์   ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.สุรีรัตน์   มานะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สุรีรัตน์   มานะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้