กองการศึกษาฯ

นายสุขุม   หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายศุกล แก้วราชนิวงษ์
นักวิชาการศึกษา

นายธวัชชัย   วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ