หน้าแรก

ข่าว/ประชาสัมพันธ์/งบประมาณ

>> ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  28/12/2561

>> งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561  19/10/2561

>> ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริม  3/10/2561 

>> ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 15/12/256๐

>> ร่างขอบเขตงาน คสล. ม.4  10/05/61

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

>> ประกาศ-การขายพัสดุที่ชำรุด-เสื่อมสภาพ-โดยวิธีการขายทอดตลาด-องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช 9/11/2561

>> ประกาศราคากลางนมโรงเรียน ตุลาคม 2561  29/10/2561

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   04/10/2561

>> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-ม.7  24/09/2561

>> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-ม.13  24/09/2561

>> โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานคอนกรีต-อบต.-บ้านหินแฮ่-หมู่-12  24/09/2561

>> โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์-อบต.-บ้านหินแฮ่-หมู่-12  24/09/2561

>> โครงการรั้ว-คสล.-อบต.  24/09/2561

>>  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์บ้านโพนแดงน้อย  หมู่ 8 05/09/2561

>> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรั้วฯ  04/09/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.1 (สะสม) 31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.2 (สะสม)  31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.3 (สะสม)  31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.5 (สะสม) 291,700  31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.9 (สะสม)  31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.10 (สะสม)  31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.12 (สะสม)  31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม.14 (สะสม)  31/08/2561

>> ประกาศราคากลาง คสล. ม5 (สะสม) 151,700  31/08/2561

>> ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแดงน้อย 24/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ปปช 01 คสล ม. 8 24/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ปปช 01 คสล. ม.11 24/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ปปช 01 คสล. ม.15 24/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ปปช. 01 คสล ม.7 24/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ปปช.01 คสล. ม.16 24/08/2561

>> รายงานราคากลาง คสล. 7.ม.8. ม.11. ม.15 .ม.16 24/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ม.1  17/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ม.2  17/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ม.4 17/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ม.10  17/08/2561

>>> หน้าต่อไป

ประกาศแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช


>> โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบท่อจ่ายน้ำประปา-ม.3 29/08/2561

>> โครงการก่อสร้างรั้วแบบทึบ-ศพด-บ้านหินแฮ่ 29/08/2561

>> ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที  05/06/2561

ประกาศเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559


>> ประกาศเสนอราคาจัดซื้อเต้นท์แบบโค้งเสี้ยวพระจันทร์ของอบต.รามราช

>> ประกาศเสนอราคาจัดซื้อเต้นท์ ของอบต.รามราช


ประกาศเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2560 


>> ประกาศผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

>> ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ 3 

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

>> ประกาศครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาการเกษตร หมู่ 8 

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15

>> ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไรนา หมู่ 12

 หน้าถัดไป >>


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

>> ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  21/09/2561

>> บันทึกข้อความราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนล  17/08/2561

>> ร่างขอบเขตงาน ม.11  17/08/2561

>> ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

>> ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

>> ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2559 – 2561)

>> บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

>> นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


ประกาศราคากลาง ของ อบต.รามราช

>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏบ้านโพนแดงน้อย หมู่ ๘ 18/5/2559

 >> ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ อบต.รามราช

>> บัญชีรายการก่อสร้างและใบเเจ้งปริมาณงาน

>> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

>> สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หลังคา อบต.รามราช 1

>> ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 8 บ้านโพนแดงน้อย

>> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

>> บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

>> สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)

>> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมไฟฟ้า อบต.รามราช


ประกาศราคากลางแผนที่ภาษี อบต.รามราช

ประกาศราคากลาง

ปปช07

คำสั่ง443

กำหนดราคากลาง1

ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ราคากลาง นมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน จำนวน ๔ ศูนย์  21-06-2561  Update

ราคากลาง นมโรงเรียน ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561  21-06-2561  Update

ตาราง ปปช.07 นมโรงเรียน 25-12-2560

>ตาราง ปปช.07 นมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25-12-2560

ประกาศราคากลาง (นม) โรงเรียน

ปปช07 โรงเรียน

ประกาศราคากลาง (นม) ศนย์เด็ก

ปปช07 ศนย์เด็ก

ประกาศราคากลาง (นม) โรงเรียน

ประกาศราคากลาง (นม) ศูนย์เด็กเล็ก

ปปช 07 นมโรงเรียน  24/11/2560

ปปช07 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  24/11/2560